0%
کانتر

کانتر

وظیفه این کارگاه ساخت تاپ کانتر،کانتر های سنگی و صفحه میز از اسلبهای مختلف در اندازه و ضخامتهای متفاوت است که شامل خدماتی اعم از طراحی، اندازه گیری، تولید، شاسی کشی، حمل، نصب و تحویل می باشد.

نمونه کار های کانتر سنگ مالکی