0%
قرنیز

قرنیز

از دیگر امکانات موجود در کارخانه شورآباد تولید قرنیزهای مختلف با اشکال متفاوت که دستگاههای موجود ضمن ایجاد اشکال مختلف روی سنگ، توانایی ساخت آنرا با بالاترین کیفیت دارا هستند.

نمونه کار های قرنیز سنگ مالکی